تولید بهبود دهنده و مخلوط نیمه آمادۀ نان های جو و چاودار