آرد کامل( whole flour)

آرد کامل آردی است که حاوی تمام اجزاء دانه یعنی اندوسپرم، جوانه و سَبوس باشد و به واسطه غنی بودن از مواد مغذی در پایین آوردن کلسترول بد خون، جلوگیری از چاقی، کاهش خطر بیماری های قلبی، سکته مغزی و کنترل دیابت نوع ۲ بسیار مؤثر است.

در آرد سفید بواسطه حذف بخش اعظم سَبوس و جوانه دانه، طی فرایند آسیابانی ارزش تغذیه ای بشدت دچار اُفت خواهد شد!

انواع آرد کامل اَرکازه در آسیاب اختصاصی کارخانه و با حفظ تمام اجزاء دانه تولید می شود.

آرد کامل چاودار

پاکت ۲۵ کیلوگرمی

آرد کامل گندم

پاکت ۲۵ کیلوگرم و کیسه ۴۰ کیلوگرمی

آرد کامل جو دوسَر

پاکت ۲۵ کیلوگرمی

آرد کامل جو

پاکت ۲۵ کیلوگرم و کیسه ۴۰ کیلوگرمی

آرد-کامل-گندم پاکتی اَرکازه

آرد کامل گندم پاکتی

بسته ۵۰۰ گرمی

آرد-کامل-جو-دوسر پاکتی اَرکازه

آرد کامل جو دوسر (یولاف) پاکتی

بسته ۲۰۰ گرمی